Algemene voorwaarden

Toepassingsgebied, algemene verplichtingen van de besteller, wijziging van de Algemene Voorwaarden

 • Voor alle tegenwoordige en toekomstige bestellingen van u (hierna ook te noemen 'besteller') gelden uitsluitende deze algemene voorwaarden (hierna ook te noemen 'AV') van Zoyummy (hierna ook te noemen 'wij').
 • Alle informatie die u tijdens het bestelproces opgeeft, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. Uw wachtwoord mag u niet aan derden doorgeven, u moet het veilig en afgeschermd van onbevoegden bewaren, en ons van een eventueel verlies of doorgave schriftelijk op de hoogte stellen. Voor misbruik, bijv. elke onrechtmatige bestelling met uw wachtwoord door derden en de daaruit voortkomende vorderingen, draagt u verantwoordelijkheid conform wettelijke bepalingen.
 • Wij behouden ons het recht voor deze AV met toekomstige werking na de volgende ontwikkelingen te wijzigen. Van deze voorgenomen wijzigingen zullen wij u van tevoren op de hoogte stellen en u wijzen op uw recht hiertegen in beroep te gaan. De wijzigingen gelden als geaccepteerd wanneer u niet binnen twee maanden na het wijzigingsbericht protest aantekent. Als u tegen de wijziging protesteert, behouden wij ons het recht voor, bij verandering in aanbodsvarianten met onbepaalde looptijd, resp. van leveringen, te deactiveren.

Contractopzegging; niet-bindende informatie, afgiftehoeveelheden en -restricties

 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 • Een geldig koopcontract tussen Zoyummy en de besteller wordt door de aanname van een offerte van de besteller door Zoyummy als volgt afgesloten. De besteller kan, door het door Zoyummy beschikbaar gestelde bestelformulier volledig in te vullen en te bevestigen, een bindende offerte indienen. Zoyummy kan deze offerte aannemen door een bindend acceptatiebewijs te sturen of door de bestelde producten toe te zenden. Tot op dit moment kan Zoyummy op elk moment zonder opgaaf van redenen weigeren te accepteren. Pas na de aanname van de offerte ontstaat er een claim op de levering van de bestelde waren of bestelde cadeaubon. Wij zullen de ontvangst van uw bestelling onverwijld elektronisch bevestigen. Deze ontvangstbevestiging betekent niet automatisch een bindende aanname van de bestelling. Maar ons acceptatie bewijs kan wel met de ontvangstbevestiging verbonden worden.
 • Ons aanbod richt zich op de eindverbruikers in Nederland en de bestelde producten, resp. de bestelde cadeaubon(nen), zijn niet bestemd voor doorverkoop. Daarom worden alleen bestellingen van huishoudelijke grootte aangenomen.

Informatie over het wettelijke herroepingsrecht voor gebruikers, overeenkomst kosten terugzending

 • Houd alstublieft rekening met de onderstaande informatie met betrekking tot het wettelijke herroepingsrecht voor gebruikers.

 • U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Als u van uw herroepingsrecht gebruikmaakt, bent u verplicht de reguliere kosten voor de retourzending te betalen als de geleverde goederen overeenkomen met wat besteld is. Let er alstublieft op dat bederfelijke goederen van het wettelijke herroepingsrecht uitgesloten zijn.

Garantie

 • Hier geldt de wettelijke garantie.

Prijzen en verzendkosten; geldigheid; betaling; afrekening; terughouding

 • Prijzen zijn inclusief omzetbelasting en, zolang niet anders overeengekomen, inclusief verzendkosten binnen Nederland.
 • De vorderingen van Zoyummy zijn, behalve bij een wettelijk herroepingsrecht, per direct geldig.
 • Voor betaling kunt u alleen gebruikmaken van de bij de bestelling overeengekomen en aangegeven betaalwijzen.
 • U heeft alleen recht op compensatie als uw tegenclaims rechtsgeldig verklaard of door ons onbestreden zijn. Voor het uitoefenen van terughoudingsrecht bent u alleen in zoverre bevoegd als uw tegenclaim op dezelfde contractuele relatie betrekking heeft.

Contractduur, deactivering, automatische verlenging

Deactivering

 • De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het lidmaatschap en het wekelijks afleveren van de Zoyummy Box, te allen tijde deactiveren met inachtneming van daartoe overeengekomen deactiveringsregels en een deactiveringstermijn van 10 dagen. Er dient minstens 1 Zoyummy maaltijdbox te zijn afgenomen.

 • De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur deactiveren met inachtneming van daartoe overeengekomen deactivaringsregels.

 • De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

 • te allen tijde deactiveren en niet beperkt worden tot deactivering op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

 • tenminste deactiveren op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

 • altijd deactiveren met dezelfde deactiveringstermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

In het geval van een deactivering wordt het bedrag van eventuele al betaalde, maar nog niet uitgegane leveringen met overeengekomen bezorgdatum, na afloop van de deactiveringstermijn gerestitueerd.

Verlenging

 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan wordt niet automatisch verlengd.
 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het wekelijks afleveren van de Zoyummy Box, kan te allen tijde worden gedeactiveerd wanneer twee Zoyummy maaltijdboxen zijn afgenomen en met een deactiveringstermijn van 10 dagen.

Bezorging; bezorgingsvoorwaarden; voorbehoud van eigendomsrecht; overdrachtsrisico; onderbreking van bezorging

 • Wij behouden ons het recht voor pas na betaling van 50% van het totaalbedrag bij gebruikers te bezorgen. Beroepen op eerdere leveringen kan niet.
 • Wij bezorgen overal in Nederland. Als de koopovereenkomst een cadeaubon betreft, wordt die via e-mail bezorgd.
 • Wij bezorgen op het adres dat u in uw klantenaccount op onze website als bezorgadres heeft opgegeven. Een adreswijziging gaat in voor de levering die, zoals overeengekomen, op zijn vroegst op de 10e dag na afloop van de dag van de mededeling plaats zal vinden.
 • U bent verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de producten op het door u opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, bent u in gebreke m.b.t. acceptatie.
 • Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of voor de deur van de woning te plaatsen.
 • Als het plaatsen voor de deur van de woning niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten voor de deur van het gebouw te zetten.
 • Mochten de producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet betaald zijn conf. alinea 4, behouden wij eigendom tot het koopbedrag volledig betaald is.
 • U kunt op elk moment een levering laten uitvallen. De mededeling over de onderbreking gaat voor die levering in die, zoals overeengekomen, op zijn vroegst op de tiende dag na afloop van de dag van de mededeling, plaats zou vinden.
Aansprakelijkheid van Zoyummy, plichten van de besteller

 • Zoyummy is aansprakelijk in het geval van schade voor de besteller(s) ten gevolge van persoonlijk letsel of beschadiging van de gezondheid, die door plichtverzuim van Zoyummy of een van zijn wettelijke afgevaardigden of hulppersoneel is ontstaan, (b) conform het productaansprakelijkheidsrecht, uit de overname van een garantie of vanwege een opzettelijke dwaling (c) wanneer Zoyummy of zijn wettelijke afgevaardigden of hulppersoneel met opzet of door grove nalatigheid bijdragen aan de schade en/of (d) wanneer de schade door het niet nakomen van een verplichting door Zoyummy ontstaan is, wanneer het nakomen ervan voor het regelmatig halen van het contractdoel essentieel is en waarop de besteller regelmatig vertrouwt en op mag vertrouwen (kardinale plicht).
 • Zoyummy is tot onbegrensde hoogte aansprakelijk in de gevallen beschreven in alinea (1), letters (a), (b) en/of (c) en (d).
 • In gevallen niet genoemd in alinea (1) is Zoyummy, onafhankelijk van de wettelijke grondslag, uitgesloten van aansprakelijkheid.
 • De aansprakelijkheidsregelingen in de voorafgaande alinea's gelden ook voor persoonlijke aansprakelijkheid van organen, medewerkers en hulppersoneel van Zoyummy.
 • De besteller is verplicht product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen van de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen.
Privacybeleid
 • Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij de persoonsgegevens van de consument. Om de consument te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring.

Toepasselijk recht, aanvullende voorwaarden, regelgeving voor ondoeltreffende resp. onuitvoerbare regelingen

 • Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Er zijn geen aanvullende voorwaarden.
 • Mocht een regeling in het afgesloten contract ondoeltreffend of onuitvoerbaar zijn of worden, dan blijft de rest van het contract geldig. Op de plek van de ondoeltreffende, resp. onuitvoerbare regeling gaat de wettelijke regeling in zijn werk.